ŠKOLKA:

   Naša škôlka vznikla ako alternatíva rodinnej výchovy, kde dôraz kladieme na citovú výchovu, samostatnosť a tvorivosť detí. Je zameraná na environmentálnu
   výchovu - vychovávať deti k láske k prírode a všetkému živému. Vychádzame z nášho ŠkVP Biela Labuť, a tak v rámci tejto výchovy chodia deti
   na vychádzky do blízkeho lesa, kde sa starajú aby bolo na cestičke čisto, v prípade neporiadku zbierajú spolu učiteľkami odpad, poznávajú stromy, rastliny
   v lese, ako aj pozorujú veveričky a vtáčikov v lese. Cez rok navštevujeme ZOO, kde spoznávajú aj exotické zvieratá.

   Naše detičky chodia raz za rok do školy v prírode, kde tiež získavajú vzťah k prírode a naberajú samostatnosť a odvahu. V zime sa starajú o vtáčikov, v lete
   o školskú záhradu, kde spolu s tetami učiteľkami hrabú, sadia kvietky, zametajú atď. Vzťah k zvieratkám získavajú aj návštevou farmy, kde sa učia prvým
   kontaktom s koníkom a inými domácimi zvieratami.

   V rámci výučby sa deti učia základom anglického jazyka každý deň ako súčasť vyučovacieho procesu. Učenie je hravou formou a deti ako na vianočnom
   ale aj na koncoročnom vystúpení predvedú rodičom všetko čo sa naučili. Tento rok sme začali s intenzívnom prípravou a rodičia už vidia pomaly výsledky.
   Deti sa v tomto veku veľmi rýchlo učia cudzí jazyk a preto určité slová napr. pozdravy, rôzne frázy bežne začínajú používať v komunikácii aj mimo
   škôlky, čo rodičia veľmi chvália.
   Deti potrebujú aj umelecké prežívanie a to im poskytujeme pri výuke výtvarnej výchovy - rôzne techniky, tento rok zavádzame maľovanie na textil a na sklo,
   ďalej pohybovo-hudobná výchova - hlavne ľudové piesne a tance. Na Vianoce a na konci roka deti nacvičujú dramatickú hru, pesničky a básničky, ktoré
   predvedú svojim rodičom na vystúpení.
   Ani šport u nás nechýba, každý deň deti cvičia na hudbu, chodia na predplavecký výcvik, kde ich odborný plavčík učí nebáť sa vody a prvým plaveckým
   pokusom.

   Škôlka je celodenná, nachádza sa na poschodí budovy, kde deti majú 2 veľké herne vybavené hračkami a didaktickými pomôckami primeraným ich veku.
   Škôlku navštevujú deti od 3 rokov, máme aj predškolskú výchovu - predprimárne vzdelávanie, keď po ukončení škôlky detičky dostanú osvedčenie o
   absolvovaní a tak môžu ísť spokojne do školy.

   Denný režim:

   • otvorenie materskej školy od 6:30, kde sa deti schádzajú, hry a hrové činnosti podľa priania a predstáv detí, priamo alebo nepriamo usmernené,
     individuálne jazykové chvíľky, ranný kruh, rozhovory, kde sa deti privítajú navzájom a poprajú si pekný deň pohybové a relaxačné cvičenie - deti pri hudbe
     cvičia a osvojujú si radosť z pohybu
   • raňajky sú od 8:30 do 9:00
   • edukačné aktivity nasledujú po raňajkách, sú to väčšinou hudobné, grafomotorické a dramatické aktivity realizované hrou alebo
     dramatickou rozprávkou. V tomto roku prebiehajú tieto aktivity aj v anglickom jazyku, ktorý sa vkomponuje do celého priebehu edukačných aktivít, ako aj
     pri pobyte vonku v popoludňajších hodinách. Pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho lesíka alebo na školskom dvore so zameraním pohybovým,
     enviromentálnym, dopravným, ekologickým atď.
   • obed od 11:30, stolovanie - naše deti sa učia pekne stolovať, pri jedle byť slušný, obslúžiť ďalšie deti, osobná hygiena, potom je odpočinok do 14:30
   • olovrant od 14.30, potom pohybové a relaxačné cvičenie. Hry a hrové činnosti - v lete pobyt vonku, chladnejšie dni edukačné aktivity v kútikoch až do
     odchodu detí domov, spoločne s deťmi hodnotíme celý deň, spievame, tancujeme, užívame si radosť z hry.
   • 18.00 koniec prevádzky škôlky, ale v prípade potreby a dohody s rodičmi, zabezpečujeme aj dlhšiu prevádzku.

   Poplatky:

   • celodenná starostlivosť 140 eur
   • poldenná starostlivosť 105 eur
   • strava 2,40 eur tá sa môže meniť, nakoľko stravu nám varí štátna škôlka a tak je cena určovaná nimi
   • 5 eur pri nosení plienok a prebaľovanie
   • 30 eur zvýšená starostlivosť
   • 70 eur poplatok v prípade, že dieťa nechodí do škôlky celý mesiac zo zdravotných dôvodov

   Deti prijímame počas celého roka takže radi Vás  privítame. Môžeme sa pochváliť s veľmi dobrými výsledkami našich detičiek, veď aj tento rok 4 naši
   predškoláci začali navštevovať školu pre nadané deti, tak isto sa zúčastňujeme vo výtvarných súťažiach, kde naše deti vždy obdržia nejaké ocenenie za
   ich tvorivý prístup. Takisto sme s našou rozprávkou a pesničkami mali úspech pri vystúpení pre starších v Domove dôchodcov, ktoré ich veľmi potešilo.

   Naše heslo : " Ušľachtilosť Vášho srdca nech tvorí a šíri len krásu" sa v týchto našich projektoch napĺňa a veríme, že aj vy spoznáte túto krásu.

Fotogaléria: